Artikel 1. Definities

1.1 BUREAU AMIE is kantoorhoudende gevestigd te Amsterdam, aan de Egelantiersgracht 193-1, 1015 RJ Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74473565. 

1.2 De klant: De wederpartij van BUREAU AMIE, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door BUREAU AMIE aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan BUREAU AMIE om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen BUREAU AMIE en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van BUREAU AMIE op www.bureau-amie.com inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van BUREAU AMIE, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van BUREAU AMIE van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BUREAU AMIE worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BUREAU AMIE ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant door BUREAU AMIE. BUREAU AMIE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 In de online cursussen, trainingen en coaching sessies delen wij onze kennis, ervaringen en tools m.b.t. social en personal branding, PR, content creatie en social media. Om succesvolle resultaten te boeken, moet de afnemer ook buiten deze cursussen en trainingen tijd stoppen om de opgedane kennis toe te passen. BUREAU AMIE kan niet garanderen dat het volgen van de online cursussen, trainingen en/of consultancy, voor successen in het bedrijf van de afnemer zorgt. Wel doen wij ons uiterste best om de juiste handvatten te bieden om de afnemer de online cursussen of trainingen met succes af te laten ronden. 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

4.4 BUREAU AMIE kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:

  1. iDeal: Als u bankiert via Internet bij de ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, Handelsbanken, ING, Knab, Moneyou, Rabobank, RegioBank, SNS, Triodos Bank, van Lanschot, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
  2. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient de betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door BUREAU AMIE te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden of de dienst zal worden geleverd.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft BUREAU AMIE toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van BUREAU AMIE.

Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft BUREAU AMIE ernaar het product of de dienst binnen 7 dagen na betaling aan te leveren. Hiertoe is BUREAU AMIE echter niet verplicht.

6.2 BUREAU AMIE streeft ernaar om fysieke producten binnen een (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is BUREAU AMIE echter niet verplicht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan BUREAU AMIE verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

8.1 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan connect@bureau-amie.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert BUREAU AMIE het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. BUREAU AMIE zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

8.3 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events of online consultancy door BUREAU AMIE, dan moet dit zo spoedig mogelijk aan BUREAU AMIE gecommuniceerd worden, door een e-mail te sturen naar connect@bureau-amie.com. De klant dient een duidelijke omschrijving van de klacht te geven, zodat BUREAU AMIE de klacht goed kan beoordelen en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling genomen worden. 

8.2 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. BUREAU AMIE is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

8.4 Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy gemeld worden. Indien de klacht later gemeld wordt, dan is er geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.5 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.6 Ook als de klant een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien BUREAU AMIE aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 BUREAU AMIE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BUREAU AMIE is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien BUREAU AMIE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BUREAU AMIE beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van BUREAU AMIE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor BUREAU AMIE geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9.5 BUREAU AMIE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.6 BUREAU AMIE sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door BUREAU AMIE bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BUREAU AMIE of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van BUREAU AMIE verboden om de door BUREAU AMIE verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij BUREAU AMIE.

Artikel 11. Geheimhoudingen/Privacy

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 De persoonlijke gegevens die BUREAU AMIE via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. BUREAU AMIE houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen BUREAU AMIE en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 BUREAU AMIE is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

15.2 BUREAU AMIE zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan de klant sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor de klant in werking zodra de klant de wijziging heeft ontvangen.